Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis programomis, Lopšelio-darželio ugdymo ir ugdymosi programa. Realizuoti ugdymo nuostatas, grindžiamas šiuolaikinio ugdymo stiliumi, padeda pasirinktos darbo formos ir metodai. Mūsų išskirtinumas – visuminio ir montesorinio ugdymo modeliai. Skirtingų ugdymo modelių dermė sudaro prielaidas ugdyti sveiką, savarankišką, smalsų ir aktyvų vaiką. Projektinė veikla, ekskursijų ciklai padeda formuoti ir puoselėti tautinius, patriotinius jausmus, formuoti ekologinio ugdymo pradmenis, plėtoti įvairias kompetencijas.

 Šiandien ieškoma įvairių būdų, kaip nuo mažens saugoti ir stiprinti žmogaus sveikatą. Darželyje dirba psichologas, kurio pagrindinė veiklos kryptis – padėti vaikui įveikti vystymosi krizes, socialiai prisitaikyti prie aplinkos, sėkmingai adaptuotis kolektyve. Kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymosi sunkumus ir kūno korekciją bei prevenciją vykdo logopedas ir kūno korekcijos pedagogas ir spec. pedagogas. Vienas iš svarbiausių mūsų įstaigos uždavinių yra vaiko sveikatos ugdymas. Sveikatinimo projektai, programos integruojami į kasdienę vaikų veiklą.

Ugdymo kryptys
Visuminio ugdymo sistema
M.Montessori ugdymo sistema
Specialusis ugdymas
Programos
Lopšelio-darželio Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) programa. Visuminis ugdymas. Montessorinis ugdymas.
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa
Universali sveikatos ugdymo programa
Individualios specialiojo ugdymo programos 

Projektai
„Aš būsimasis mokinys”
„Gyvename kartu, gyvename šalia“ „Muzikos taku“
„Mažieji gamtos bičiuliai” 

Ekskursijų ciklai
„Mano tėvelių darbas“
„Pažinkime gimtąjį kraštą“.    

 

TĖVŲ DĖMESIUI

 

Kviečiame susipažinti -   "Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas" . http://issuu.com/ikimokyklinis/docs/ikimok_pasiekimu_aprasas