IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO(SI) PROGRAMA

Tikslas – Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.  Programa

Ugdymo programa sudaryta vadovaujantis pasirinkta teorine ugdymo samprata ir orientuojama į vaiką, jo poreikius, interesus, grindžiama naujaisiais vaiko, vaikystės   vertinimais, gerąja įstaigos patirtimi.   Atsižvelgiama į vaiko asmenybės raidos tarpsniams būdingus dėsningumus, esminius individualius ir grupinius augančio žmogaus poreikius , įstaigos profilį , tikslus, realias sąlygas.

Ugdymo turinys  atliepia žaidimo ir tikslingo pažinimo santykį , ugdymo (si) vientisumą, ugdytojo ir ugdytinio sąveiką, sudaro prielaidas įvairiapusei   vaiko galių plėtotei ir sklaidai. Turinys  individualizuojamas atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, lankstus leidžiantis realizuoti specifinius poreikius ir gebėjimus.

Edukacinė aplinka kuriama vadovaujantis Švietimo aprūpinimo standartais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. V-2368 ir Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio   krepšelio lėšų panaudojimo tvarka, patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu . Palanki edukacinė aplinka sudaro prielaidas darniai, visapusiškai vaiko raidai, todėl darželyje kuriama tokia aplinka , kuri optimaliai tenkintų pažintinę, kalbinę, socialinę, emocinę, fizinę vaiko brandą; būtų estetiška, patraukli, saugi, kupina spalvų, faktūrų, vizualinių dimensijų ir perspektyvų, laiduotų vaiko ↔vaiko, vaiko ↔suaugusiojo bendravimą ir bendradarbiavimą. Lopšelio – darželio bendrosios patalpos maksimaliai išnaudojamos vaiko ugdymusi (si), kultūros puoselėjimui, įvairioms parodoms rengti, estetiniam visų bendruomenės narių ugdymui, bendruomenės, miesto ir šalies gyvenimui atspindėti, informavimui apie įstaigos veiklą, jos savitumą. Tiek bendrosios , tiek grupių aplinkos atitinka higienos ir saugos reikalavimus, estetiškos, neperkrautos, įrengtos taip, kad patrrauktų vaikų dėmesį ir kartu kviestų užsiimti specifine veikla (piešti, lipdyti, laipioti, dėlioti, rūšiuoti, žaisti ir kt.).

 

ANKSTYVASIS AMŽIUS  

Aplinkoje mažieji gali rasti erdves tyrinėjimui, pažinimui ir meninei veiklai, įvairiems žaidimams, judesių lavinimui, poilsiui . Aplinka saugi, įrengta taip, kad vaikai gali užsiimti individualiai arba grupėmis, laisvai judėti, rinktis priimtiniausią užsiėmimą. Parinkdami žaislus, inventorių, pedagogai atsižvelgia į vaikų amžių, raidos ypatumus, individualius poreikius, interesus ir gebėjimus. Grupės aplinka kuriama ir pildoma laipsniškai ir nuosekliai. Ją siekiama priartinti prie namų aplinkos – nuotraukos, žaislai (vežimėliai, mašinėlės, muzikiniai žaislai, lėlės, knygelės, bokšteliai, ar kt.) ir priemonės, skatinančios visuminį vaikų ugdymą (si). Kuriant grupės aplinką dalyvauja tėvai (globėjai).

 

VISUMINIS UGDYMAS     

 

Darželio grupių aplinkos erdvės pritaikytos tiek žaidybinei, tiek pažintinei veiklai. Jose dominuoja grožinės literatūros, meno, statybinių, vaidmenų žaidimų, valgio gaminimo, konstravimo, pažinimo, tyrinėjimų veiklą inspiruojančios priemonės. Aplinka keičiama atsižvelgiant į konkrečios grupės vaikų savitumus : amžių, lytį, poreikius, pomėgius, gebėjimus. Vaikams sudaromos sąlygos laisvai judėti, rinktis veiklas ir žaidimus bei jų partnerius.

MONTESORINIS UGDYMAS 

    

Montesorinio ugdymo grupėse ugdymas siejamas su paruošta montesorine (ugdomąja) aplinka. Vadovaujamasi nuostata, kad aplinka vaikui turi teikti informaciją ir skatinti jo aktyvumą. Aplinka pritaikyta grupės vaikų ugdymosi reikmėms, sudaro galimybę individualiai rinktis pageidaujamą veiklą, tenkinti poreikius tyrinėti, veikti, pažinti, judėti, įgyvendinti sociokultūrinius bręstančios asmenybės interesus, išmokti įvairių veiksmų, judesių, rašymo, skaitymo, skaičiavimo, pasaulio pažinimo pagrindų ir kt. Individualiai ir frontaliai veiklai įrengtos erdvės netrukdo viena kitai. Sudaromos sąlygos naudoti mobilų inventorių.   Judėjimas neribojamas, optimaliai išnaudojama erdvė.