TEIKIAMOS PASLAUGOS 

Vaikų ugdymas nuo 1, 5 iki 7 metų ugdymas pilną darbo dieną (10, 8 val.), veikia budinti  grupė (7.00-18.00).
Profesionali specialiojo ugdymo pagalba:
*logopedo - kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcija,
*psichologo – pagalba vaikui įveikiant vystymosi krizes, socialiai prisitaikant prie   aplinkos, sėkmingai adaptuojantis bendruomenėje,
*judesio korekcijos pedagogo - įvairių fizinių negalių prevencija, bei jų stabilizavimas ir šalinimas,
*specialiojo ugdymo pedagogo - specialioji pedagoginė pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
*bendrosios praktikos slaugytojo - vaikų maitinimo organizavimas, pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi vertinimas.
Pagal sutartis užsiėmimus veda neformalaus švietimo specialistai. Vyksta   ankstyvojo  anglų kalbos  mokymo, robotikos, choreografijos, krepšinio, gamtos  užsiėmimai.   
 
KOMPLEKTAVIMAS
šiuo metu darželį lanko 96   vaikai. Grupės komplektuojamos atsižvelgiant į šeimų poreikius - to paties ir skirtingo amžiaus. 
Lopšelyje-darželyje veikia 6 grupės:
1-na   1,5 - 2m.metų amžiaus grupė,
1-na  2-3 metų amžiaus grupė, 
1-na jungtinė ikimokyklinė 2-7 metų amžiaus grupė,
1-na jungtinė priešmokyklinė 3-6 metų amžiaus grupė,
1-na  jungtinė ikimokyklinė 3-6 metų amžiaus grupė,
1-na  ikimokyklinė  3-4 m.  grupė. 
 
Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą (Forma 0027-1/a).
Sergantys alergija , somatiniais ir neurologiniais susirgimais vaikai priimami pateikus asmens sveikatos priežiūros specialistų pažymas, o turintys specialiųjų poreikių – Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimą ir specialiuosius ugdymosi poreikius.
 
 
VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINĘ ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS. Aprašas.
 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILĖS SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS. Tvarkos aprašas.
 
INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMĄ IR DARBO LAIKĄ.

Lopšelis-darželis ugdymo procesą organizuoja vadovaujantis Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo(si) programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa, Ankstyvojo ugdymo vadovu, Universaliąja sveikatos ugdymo programa, Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos programa. Ugdymas organizuojamas pagal visuminio ugdymo metodą. Dvi grupės ugdymą organizuoja pagal M. Montessori pedagoginės sistemos idėjas.

2018- 2019 mokslo metais sukomplektuotos tokios vaikų grupės:

Grupės pavadinimas

Amžiaus grupė 

Vaikų amžius

Vaikų skaičius

Darbo laiko trukmė

I

„Voveraitės“ grupė

ankstyvojo  amžiaus grupė 

2-3  m. 

13

7.30-18.18

II

„Kankorėžio“ grupė

ankstyvojo amžiaus grupė 

1,5-2    m.

10

7.30-18.18

III

„Drugelių“ grupė

jungtinė ikimokyklinio amžiaus grupė  

2-4 m. 

16 

7.30-18.18

IV

„Skruzdėlyčių“ grupė

ikimokyklinio  amžiaus grupė 

4-5 m. 

17 (+2) 

7.00-18.00

V

„Linksmučių“

montesorinio ugdymo grupė

jungtinė ikimokylinio  amžiaus vaikų grupė

3-6  m.

18(+2)

7.30 -18.18

VI "Smalsučių" montesorinio ugdymo grupė 

jungtinė priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė 

3-6 m. 

19(+1)

7.30-18.18

Iš viso vaikų 

93 (+5)   

Vaikų grupės formuojamos atsižvelgiant į panašų amžių bei tėvų pageidavimus. Grupių komplektavimas vyksta birželio - rugpjūčio mėnesiais.